پروژه تهیه و تدارک 81 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی 1400؛ تحت قرارداد چهارچوبی (EXPIRED)