تهیه ونصب یک پایه جنراتور ضرورت تعمیر مرکزی د افغانستان بانک (EXPIRED)