تهیه و تدارک مقدار 523،500 لیتر تیل پطرول و دیزل، روغنیات و فلترباب مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سال مالی 1400 (EXPIRED)