نام پروژه: تهیه و تدارک بالون های گازمایع مورد نیاز ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گازمایع برای سال (1400-1401) (EXPIRED)