تدارک یک قلم گوشت گاو مورد نیاز 27 ولایات ریاست عمومی لوژستیک به روش درخواست نرخگیری (EXPIRED)