پروژه خریداری (20) پایه کمپیوتر ضرورت ریاست عمومی خدمات انجنیری دیزاین تاسیسات آب (EXPIRED)