پروژه تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها (EXPIRED)