Installation Of Irrigation Trays Ul. Oily Koja Ot Ul. Adyrbekova Street. Sayramskaya, Shymkent./ (EXPIRED)