Installation Of Irrigation Trays Ul. Turkestanskaya Ot Str. Adyrbekova Street. Sayramskaya, Shymkent./ (EXPIRED)