Installation Of Irrigation Trays From Kazyna St. To Argynbekova St. To Ryskulova St., Shymkent. (EXPIRED)