Repair & Maintenance of Tungipara Rest house under Gopalganj O&M Division, BWDB Gopalganj during the year 2022-2023. (EXPIRED)