(New Item Gr.8) (Ami 23-24) Spray Diclofenac Sodium 2% W/V, Menthol 5% W/V,Methyl Salicylate 10% W/V (EXPIRED)